Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie ul. Grenadierów 30 A    ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

 

 

Przedmiotem postępowania jest wynajem części boiska szkolnego o powierzchni 2,600m2 znajdującego się na działce nr 39 obrębu 3-5-03 z przeznaczeniem na parking samochodowy lub inny cel zaakceptowany przez CKZiU.

 

Powyższy teren przeznaczono do najmu na czas określony. Teren nie jest podłączony  do instalacji elektrycznej oraz mediów. Przetarg odbywa się w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie przetargu na najem terenu na parking samochodowy lub inny cel zaakceptowany przez CKZiU. w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Warszawie ul. Grenadierów 30a; 04-062Warszawa.

 

Regulamin jest dostępny w sekretariacie CKZiU. Każdy z przystępujących do przetargu ma obowiązek zapoznania się z jego treścią. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 28 czerwca 2019 r. do godziny 10.00  w siedzibie  Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Warszawie ul. Grenadierów30a,  04-062 Warszawa.

 

Załączniki do oferty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu zawarta pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie a oferentem wybranym w przetargu.

 

Wynajmujący zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty oraz jego unieważnienia bez podawania przyczyny.

 

W celu dokonania oględzin terenu prosimy o telefoniczne i mailowe uzgadnianie terminu wizyty z p Januszem Kulickim tel. nr: 511 437 530 i adres:  j.kulicki@ckziu.waw.pl .

 

Warszawa 11.06.2019r.