Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Warszawie zostało powołane

Uchwałą Nr 110/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013 r.  w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach z Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie do Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4  im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie, likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie.

Organem prowadzącym CKZiU jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.