NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

REFERENT DO SPRAW UCZNIOWSKICH

 

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT DO SPRAW UCZNIOWSKICH

Wymiar etatu: 1/1

Przewidywana kwota wynagrodzenia brutto: w przedziale: 2150 do 2350 zł.

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 2. Obsługa rekrutacji uczniów do szkoły.
 3. Prowadzenie dokumentacji uczniów oraz ksiąg ewidencyjnych uczniów – między innymi wpisywanie danych osobowych do ksiąg, właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie list i ich aktualizacja, archiwizacja dokumentacji.
 4. Wydawanie legitymacji uczniowskich i zaświadczeń o odbywaniu nauki w szkole.
 5. Wydawanie zaświadczeń określających przebieg nauczania.
 6. Prowadzenie korespondencji szkoły w sprawach uczniowskich.
 7. Wykonywanie prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb.
 8. Przygotowywanie dokumentacji nauczania (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen) na dany rok szkolny.
 9. Obsługa elektroniczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, wykonywanie dokumentacji związanej z organizacją i przebiegiem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 10. Sporządzanie sprawozdań dla organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 11. Praca w systemie informacji oświatowej.

 

 

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie minimum średnie.
 3. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
 4. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Spełnienia wymogi określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2008 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych.
 6. Znajomość ustawy prawo oświatowe, ustawy o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego.
 7. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
 8. Umiejętność obsługi komputera.
 9. Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.

 

 • WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Biegła znajomość programu Microsoft Office i sieci internet.
 3. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 4. Komunikatywność, sumienność.
 5. Nienaganna postawa etyczna.

 

 1. WARUNKI PRACY:

 

 1. Miejsce pracy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, Grenadierów 30A, Warszawa
 2. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo.
 3. Stanowisko: samodzielne.
 4. Stanowisko wyposażone w monitor.
 5. Jednozmianowy system pracy w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
  w pozycji siedzącej.

 

 1. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6 %.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru do pobrania).
 • List motywacyjny.
 • Życiorys zawodowy (CV).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Inne dokumenty potwierdzające  posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 • Kserokopie świadectw pracy.
 • Oryginały ewentualnych referencji.
 • Oświadczenie dla kandydatów (wg załączonego wzoru do pobrania).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 18.05.2018r. w sekretariacie szkoły w godz. od 800 do 1400 lub przesłać na adres:  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, ul. Grenadierów 30A, 04-062 Warszawa, w zaklejonych kopertach
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie”.

Dzień 18 maja 2018r jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Centrum najpóźniej w dniu 18 maja 2018r. do godziny 14.00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamianie. Aplikacje, które wpłyną
do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów
nie odsyłamy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Warszawie. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Centrum kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Warszawie jest dyrektor Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Warszawie, ul. Grenadierów 30A, Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

                                                               Dyrektor  Szkoły

                                                             Dorota Mystkowska

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie