Warszawa 02.09.2022r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie ul. Grenadierów 30 A   

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

Przedmiotem postępowania jest wynajem części boiska szkolnego o powierzchni 2,600m2 znajdującego się na działce nr 39 obrębu 3-5-03 z przeznaczeniem na parking samochodowy lub inny cel zaakceptowany przez CKZiU.

Powyższy teren przeznaczono do najmu na czas określony. Teren nie jest podłączony  do instalacji elektrycznej oraz mediów. Przetarg odbywa się w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie przetargu, który jest dostępny w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie ul. Grenadierów 30a; 04-062 Warszawa, w dniach 02.09.2022r – 16.09.2022r w godz. 8.00- 15.00.  Każdy z przystępujących do przetargu ma obowiązek zapoznania się z jego treścią.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie, w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Warszawie, ul. Grenadierów 30A, pisemnej oferty na przedmiot najmu w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg pisemny nieograniczony wynajem części boiska szkolnego” w terminie do 16.09.2022r, do godz. 15.00, oraz wpłacenie wadium w wysokości 500 zł. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie,  numer:   45 1020 1026 0000 1102 0280 0753, do 16.09.2022r, do godz. 15.  W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie przetargu oraz nazwę uczestnika przetargu.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek CKZiU w Warszawie.

Koperta zawierająca ofertę wraz z załącznikami powinna być zamknięta i opatrzona dopiskiem: „nie otwierać”. Oznakowanie koperty zawierającej ofertę powinno zawierać:

– adres organizatora przetargu

– nazwę, adres i numer telefonu oferenta, umożliwiające dalszą korespondencję z nim lub zwrot, nie otwartej ofert przetargowej.

Załączniki do oferty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu zawarta pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie a oferentem wybranym w przetargu.

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

Czynsz najmu lokalu będzie ustalony na poziomie zadeklarowanym przez oferenta w wybranej ofercie, jednak nie niższym niż 9895,00 zł. brutto, tj. bez energii elektrycznej, co, ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów i nieczystości stałych.

Część jawna przetargu będzie przeprowadzona w dniu 19.09.2022r, o godz. 10.30 w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, ul. Grenadierów 30A.

W celu dokonania oględzin terenu prosimy o telefoniczne i mailowe uzgadnianie terminu wizyty z  Sekretarz Szkoły Panią Wandą Jackowiak tel. nr: 22 810 46 17 w. 25   email: w.jackowiak@ckziu.waw.pl