NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

SPECJALISTA DS. FINANSOWO- KSIĘGOWYCH

 

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. finansowo- księgowych

Wymiar etatu: 1/1

Przewidywana kwota wynagrodzenia brutto: w przedziale: 2150 do 2350 zł.

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 2. Prowadzenie spraw płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 3. Śledzenie i przestrzeganie przepisów oraz ich zmian dotyczących zasad prowadzenia

płac, podatków od osób fizycznych i spraw ZUS.

 1. Sporządzanie list płac dla zatrudnionych pracowników zgonie z zawartymi umowami           o pracę.
 2. Sporządzanie comiesięcznych naliczeń funduszu płac, jak również wszystkich obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń.
 3. Bieżące i prawidłowe naliczanie składek ZUS, FP oraz zaliczek na podatek dochodowy      od osób fizycznych ( odpowiedzialność karna ).
 4. Naliczanie zgodnie z aktualnymi przepisami zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, nagród jubileuszowych, odpraw oraz innych.
 5. Prowadzenie kart wynagrodzeń i chorobowych.
 6. Naliczanie i odprowadzanie zgodnie z terminami deklaracji ZUS oraz stosownych druków zgłoszeniowych i wyrejestrowujących.
 7. Naliczanie zgodnie z terminami i wysyłanie do Urzędu skarbowego deklaracji podatkowych.
 8. Roczne rozliczanie każdego pracownika z osiągniętych dochodów  i potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – deklaracje PIT . Dostarczenie każdemu pracownikowi deklaracji oraz przekazanie PIT-u do Urzędu Skarbowego.
 9. Gromadzenie dokumentów niezbędnych do ustalenia kapitału początkowego pracowników zatrudnionych w CKZiU.
 10. Wyliczanie zarobków odchodzącym pracownikom na emeryturę i wystawianie wymagalnych dokumentów.
 11. Prowadzenie kart pożyczkowych ( ewidencja pożyczek udzielonych z ZFŚS oraz pożyczki       z PKZP ).
 12. Sporządzanie w wymaganych terminach sprawozdań statystycznych – kwartalnych              i rocznych dotyczących zatrudnienia i płac.
 13. Sporządzanie w terminach przelewów bankowych dotyczących poborów, zapłat za faktury oraz innych zleceń zatwierdzonych do dokonania wydatku przez dyrektora.
 14. Prowadzenie dokumentacji i terminowe rozliczanie wpłat na PFRON.
 15. Załatwianie spraw dotyczących wynagradzania – wystawianie zaświadczeń w tym  RP-7.
 16. Prowadzenie archiwum dokumentacji wynagrodzeń pracowników.

 

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
 3. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Spełnienia wymogi określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2008 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych.
 5. Udokumentowana wiedza w zakresie  prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasad płacowych w zakresie jednostek sektora finansów publicznych.
 6. Znajomość ustaw: kodeks pracy, karta nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych.
 7. Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 8. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
 9. Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.

 

 • WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Znajomość systemu operacyjnego ms windows i programów komputerowych: Microsoft Office, VULCAN – Kadry Optivum, Pace Optivum, PŁATNIK, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism urzędowych
 3. Komunikatywność, sumienność.
 4. Nienaganna postawa etyczna.

 

 1. WARUNKI PRACY:

 

 1. Miejsce pracy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, Grenadierów 30A, Warszawa
 2. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo.
 3. Stanowisko: samodzielne.
 4. Stanowisko wyposażone w monitor.
 5. Jednozmianowy system pracy w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
  w pozycji siedzącej.

 

 1. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6 %.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru do pobrania).
 • List motywacyjny.
 • Życiorys zawodowy (CV).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Inne dokumenty potwierdzające  posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 • Kserokopie świadectw pracy.
 • Oryginały ewentualnych referencji.
 • Oświadczenie dla kandydatów (wg załączonego wzoru do pobrania).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 18.05.2018r. w sekretariacie szkoły w godz. od 800 do 1400 lub przesłać na adres:  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, ul. Grenadierów 30A, 04-062 Warszawa, w zaklejonych kopertach
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie”.

Dzień 18 maja 2018r jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Centrum najpóźniej w dniu 18 maja 2018r. do godziny 14.00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamianie. Aplikacje, które wpłyną
do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów
nie odsyłamy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego         w Warszawie. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Centrum kształcenia Zawodowego      i Ustawicznego w Warszawie jest dyrektor Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego       w Warszawie, ul. Grenadierów 30A, Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

                                                               Dyrektor  Szkoły

                                                             Dorota Mystkowska

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie