DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Referent

Wymiar etatu: 1/1 umowa o pracę

 • ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 1. Prowadzenie poprawnej dokumentacji dotyczącej realizowanych kursów w CKU.
 2. Pomoc przy organizacji kursów doskonalących oraz kursów KKZ.
 3. Obsługa bieżącej korespondencji.
 4. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzania działań marketingowych.
 5. Monitoring rynku pod katem pozyskiwania nowych partnerów do współpracy.
 6. Obsługa social mediów CKZiU.
 7. Redagowanie tekstów promocyjnych.
 8. Przygotowywanie grafik promocyjnych.
 9. Promocja CKZiU.
 10. Obsługa interesantów.
 11. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 1. Wykształcenie średnie i co najmniej 6 – letni staż pracy.
 2. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.
 5. WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Znajomość systemu operacyjnego Microsoft Office, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism urzędowych
 3. Komunikatywność, sumienność.
 4. Nienaganna postawa etyczna.
 5. WARUNKI PRACY:
 1. Miejsce pracy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, ul. Grenadierów 30A, Warszawa
 2. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo.
 3. Stanowisko: samodzielne.
 4. Stanowisko wyposażone w monitor.
 5. Jednozmianowy system pracy w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym w pozycji siedzącej.
 6. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6 %.

 • WYMAGANE DOKUMENTY:
 • List motywacyjny.
 • Życiorys zawodowy (CV).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Inne dokumenty potwierdzające  posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 • Kserokopie świadectw pracy.
 • Oryginały ewentualnych referencji.
 • Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 28.08.2023 na adres mailowy: sekretariat@ckziu.waw.pl z dopiskiem: „Nabór stanowisko referenta w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie”.

Dzień 28.08.2023 jest ostatecznym terminem składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamianie. Aplikacje, które wpłyną
do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów
nie odsyłamy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Warszawie.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie jest dyrektor Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, ul. Grenadierów 30A, Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.