KIEROWNIK GOSPODARCZY

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik gospodarczy

Wymiar etatu: 1/1 umowa na zastępstwo

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 1.     Kontrola dyscypliny pracy podległych pracowników  i rozliczanie z powierzonych zadań
 2. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ich czasowa aktualizacja oraz uzgadnianie majątku szkoły z księgowym.
 3. Prowadzenie bieżącej kartoteki magazynowej.
 4. Dokonywanie wszelkich zakupów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły.
 5. Wnioskowanie o dokonanie kasacji i likwidacji zużytych składników majątkowych szkoły – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz uczestniczenie w spisach z natury majątku szkoły
 6. Dokonywanie na bieżąco oznakowań przedmiotów i środków trwałych.
 7. Zmiana i uzupełnianie instrukcji ppoż. oraz oznakowań dróg ewakuacyjnych.
 8. Prowadzenie księgi obiektu i czuwanie nad przeprowadzaniem bieżących przeglądów technicznych obiektu.
 9. Opisywanie rachunków za prace remontowe pod względem merytorycznym.
 10. Zaopatrywanie pracowników i nauczycieli w odzież ochronną i inne świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie imiennych kartotek przydzielonej odzieży.
 1. Prowadzenie ewidencji środków czystości i innych materiałów oraz systematyczne wydawanie ich pracownikom.
 2. Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowej gospodarki nośnikami energii i środkami czystości.
 3. Sprawowanie nadzoru nad wszystkimi remontami na terenie szkoły oraz udział w ich odbiorze.
 4. Kontrola sprawności działania sprzętu audiowizualnego i mechanicznego oraz bieżące drobne naprawy.
 5. Czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem szkolnych urządzeń elektrycznych, wodociągowo – kanalizacyjnych, gazowych i ogrzewczych. W przypadku awarii natychmiastowe powiadamianie dyrekcji oraz podejmowanie działań mających na celu ich likwidację.
 6. Kontrola właściwego zabezpieczenia budynku i mienia przed kradzieżą, włamaniem, pożarem, zalaniem.
 7. Prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych.
 8. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego.
 9. Nadzór nad gospodarką odpadami.
 10. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły.
 11. Prowadzenie archiwum szkoły.
 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 1. Wykształcenie wyższe i co najmniej 2 – letni staż pracy.
 2. Wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej      6 – letni staż pracy.
 3. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 4. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Spełnienia wymogi określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2008 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych.
 6. Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych
 7. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
 8. Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Znajomość systemu operacyjnego ms windows i programów komputerowych: Microsoft Office, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism urzędowych
 3. Komunikatywność, sumienność.
 4. Nienaganna postawa etyczna.
 1. WARUNKI PRACY:
 1. Miejsce pracy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, ul. Grenadierów 30A, Warszawa
 2. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo.
 3. Stanowisko: samodzielne.
 4. Stanowisko wyposażone w monitor.
 5. Jednozmianowy system pracy w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
  w pozycji siedzącej.
 • WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6 %.

 •  WYMAGANE DOKUMENTY:
 • List motywacyjny.
 • Życiorys zawodowy (CV).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Inne dokumenty potwierdzające  posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 • Kserokopie świadectw pracy.
 • Oryginały ewentualnych referencji.
 • Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 08.09.2022r. w sekretariacie szkoły w godz. od 800 do 1400 lub przesłać na adres:  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, ul. Grenadierów 30A, 04-062 Warszawa, w zaklejonych kopertach
z dopiskiem: „Nabór stanowisko kierownik gospodarczy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie”.

Dzień 08.09.2022r jest ostatecznym terminem składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamianie. Aplikacje, które wpłyną
do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów
nie odsyłamy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Warszawie.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie jest dyrektor Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, ul. Grenadierów 30A, Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

                                                              

Dyrektor  Szkoły

Dorota Mystkowska