Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie ul. Grenadierów 30 A    ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

Przedmiotem postępowania jest wynajem części boiska szkolnego o powierzchni 2,600m2 znajdującego się na działce nr 39 obrębu 3-5-03 z przeznaczeniem na parking samochodowy lub inny cel zaakceptowany przez CKZiU.

Powyższy teren przeznaczono do najmu na czas określony. Teren nie jest podłączony  do instalacji elektrycznej oraz mediów. Przetarg odbywa się w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie przetargu na najem terenu na parking samochodowy lub inny cel zaakceptowany przez CKZiU. w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Warszawie ul. Grenadierów 30a; 04-062Warszawa.

Regulamin jest dostępny w sekretariacie CKZiU. Każdy z przystępujących do przetargu ma obowiązek zapoznania się
z jego treścią. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej „ Oferta najmu części boiska na parking strzeżony” do dnia 21.06.2022 r. do godziny 15.00  w siedzibie:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie ul. Grenadierów30a,  04-062 Warszawa.

Załączniki do oferty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu zawarta pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie a oferentem wybranym w przetargu.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty oraz jego unieważnienia bez podawania przyczyny.

W celu dokonania oględzin terenu prosimy o telefoniczne i mailowe uzgadnianie terminu wizyty z  Kierownikiem gospodarczym Radosławem Piotrowskim  tel. nr: 511 437 530  email: r.piotrowski@ckziu.waw.pl

Warszawa 01.06.2022r.